Đetinja

Reka Đetinja je leva pritoka Zapadne Morave, nastaje u severnom delu Kremanske kotline, na jugozapadnim padinama planine Tare od od četiri manje reke.

Već na trećem kilometru od centra grada, počinje živopisna klisura reke Đetinje koja u svom centralnom delu gradi atraktivan kanjon. Klisura Đetinje je proglašena Predelom izuzetnih odlika i označena je kao prirodno dobro od velikog značaja. Čitavu oblast karakteriše vrlo dinamična morfologija sa brojnim pećinama, vrtačama, škrapama ostenjacima… Klisura Đetinje i u biološkom i biogeografskom smislu je prostor sa nizom ekoloških specifičnosti. Njena autohtonost i bogatstvo se ogledaju kroz prisustvo velikog broja endemičnih, subendemičnih i reliktnih biljnih vrsta, a u pogledu životinjskog sveta posebno se izdvaja fauna dnevnih leptira koja predstavlja jednu od najbogatijih u Srbiji – 17 vrsta se nalazi na listi taksona Crvene knjige dnevnih leptira Srbije.

Đetinja je pravi planinski biser na kojoj se naizmenično smenjuju brzaci, bukovi i virovi koji kriju kapitalne primerke potočne pastrmke. Tu su još mladica i lipljan, a na 6 km od grada je i mušičarski revir.

djetinja (10)

Na širem području klisure je registrovano i bogato spomeničko nasleđe: dobro sačuvano naselje iz doba neolita ”Gradina” koje je jedno od najznačajnijih naselja ovog  perioda u jugozapadnoj Srbiji, kao i srednjovekovni grad i nekropola na lokalitetu ”Mala gradina”.

Poseban prostor jedinstvene lepote je i Plaža na Đetinji ispod Starog grada. Ona je istovremeno i šetalište i staza zdravlja. Ovo mesto  je  oaza radosti i uživanja usred grada.